Aktualności XVII Walne Zebranie Członków TPS Unitis Viribus

Aktualności

 
2014-02-03

XVII Walne Zebranie Członków TPS Unitis Viribus

W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Słońska  „Unitis Viribus” serdecznie zapraszamy na XVII Walne Zgromadzenie Członków w dniu 22 lutego 2014 (sobota)  o godz. 17.00 w sali restauracji „Słowiańska” w Słońsku. Jeżeli w ww. terminie nie będzie niezbędnego quorum, Walne Zgromadzenie Członków, odbędzie  się w drugim terminie, tj. o godz. 17.15  tego samego dnia.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XVI WZC.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2013.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi.

9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu dochodu za rok 2013 na cele statutowe TPS

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu TPS

11. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej na lata 2014-2016

12. Uchwalenie programu działania TPS na rok 2014.

13. Sprawy różne.

Izabella Engel

Prezes TPS Unitis Viribus

powrót do aktualności