O nas Statut

Statut Towarzystwa Przyjaci贸艂 S艂o艅ska

ROZDZIA艁 I
Informacje og贸lne o Towarzystwie

搂 1

 1. Towarzystwo Przyjaci贸艂 S艂o艅ska zwane dalej Towarzystwem jest dobrowolnym i samorz膮dnym stowarzyszeniem os贸b fizycznych i prawnych prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 na rzecz og贸艂u spo艂eczno艣ci.
 2. Towarzystwo mo偶e u偶ywa膰 skr贸tu TPS "Unitis Viribus"

搂 2

Towarzystwo dzia艂a na podstawie przepis贸w ustawy Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz. U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104, z p贸藕n. zm.) ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu i posiada osobowo艣膰 prawn膮.

搂 3

Towarzystwo mo偶e by膰 cz艂onkiem krajowych i mi臋dzynarodowych organizacji o podobnym profilu dzia艂ania.

搂 4

Czas istnienia Towarzystwa jest nieograniczony.

搂 5

 1. Siedzib膮 Towarzystwa jest S艂o艅sk, woj. lubuskie.
 2. Towarzystwo dzia艂a na terenie ca艂ego kraju i za granic膮.

搂 6

Towarzystwo opiera swoj膮 dzia艂alno艣膰 na pracy spo艂ecznej swoich cz艂onk贸w.
Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo mo偶e zorganizowa膰 biuro i zatrudni膰 pracownik贸w.

ROZDZIA艁 II
Cel i spos贸b dzia艂ania

搂 7

Celem Towarzystwa jest:

 1. Inicjowanie i wspieranie dzia艂a艅 na rzecz ratowania i zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem S艂o艅ska i okolic.
 2. Przyczynianie si臋 do podniesienia 艣wiadomo艣ci historycznej, kulturowej i ekologicznej spo艂eczno艣ci lokalnej.
 3. Kszta艂towanie postawy otwarto艣ci na innych ludzi, ich obyczaje i kultur臋.
 4. Inspirowanie mieszka艅c贸w do tw贸rczych dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska lokalnego i wspomaganie rozwoju wsp贸lnot i spo艂eczno艣ci lokalnych.
 5. Budzenie szacunku dla osi膮gni臋膰 innych i dumy z w艂asnych dokona艅.
 6. Integracja spo艂eczno艣ci lokalnej wok贸艂 kultywowanych w Towarzystwie wy偶ej wymienionych warto艣ci.
 7. Wsp贸艂praca ze 艣rodowiskami pokrewnymi w kraju i zagranic膮.

搂 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Powo艂anie muzeum regionalnego i piecz臋 nad dzia艂alno艣ci膮 muzeum martyrologii.
 2. Organizowanie i uczestnictwo w regionalnych imprezach kulturalnych.
 3. Promowanie rozwoju turystyki na terenie gminy.
 4. Dzia艂alno艣膰 wydawnicza.
 5. Wspieranie zgodnych ze statutem poczyna艅 cz艂onk贸w Towarzystwa.
 6. Przeciwdzia艂anie inicjatywom, zjawiskom i zachowaniom zagra偶aj膮cym walorom przyrodniczym, kulturowym i krajobrazowym regionu.
 7. Anga偶owanie do realizacji w艂asnych przedsi臋wzi臋膰 przedstawicieli r贸偶nych organizacji i 艣rodowisk, w tym: m艂odzie偶, osoby niepe艂nosprawne i ludzi uzale偶nionych.
 8. Gromadzenie informacji o regionie.
 9. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu i realizacji miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego.
 10. Promocj臋 i organizacj臋 wolontariatu.

搂 9

 1. Towarzystwo prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w rozmiarach s艂u偶膮cych realizacji jego cel贸w statutowych na zasadach okre艣lonych w odr臋bnych przepisach. Doch贸d z dzia艂alno艣ci gospodarczej Towarzystwa jest przeznaczany na realizacj臋 cel贸w statutowych i nie mo偶e by膰 podzielony mi臋dzy jego cz艂onk贸w.
 2. Towarzystwo nie mo偶e prowadzi膰 odp艂atnej dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i dzia艂alno艣ci gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu dzia艂alno艣ci.

ROZDZIA艁 III
Cz艂onkowie, ich prawa i obowi膮zki

搂 10

Cz艂onkami Towarzystwa mog膮 by膰 osoby fizyczne i prawne.

搂 11

Cz艂onkowie Towarzystwa dziel膮 si臋 na:

 1. cz艂onk贸w zwyczajnych,
 2. cz艂onk贸w wspieraj膮cych,
 3. cz艂onk贸w honorowych.

搂 12

 1. Cz艂onkiem zwyczajnym mo偶e by膰 osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i nie pozbawiona praw publicznych akceptuj膮ca cele statutowe Towarzystwa.
 2. Cz艂onkiem wspieraj膮cym mo偶e by膰 osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana dzia艂alno艣ci膮 Towarzystwa, wspieraj膮ca je pomoc膮 fizyczn膮 lub rzeczow膮.
 3. Cz艂onkiem honorowym mo偶e by膰 osoba fizyczna, kt贸ra wnios艂a wybitny wk艂ad w聽rozw贸j idei Towarzystwa lub w inny szczeg贸lny spos贸b zas艂u偶y艂a si臋 dla regionu lub Towarzystwa.
 4. Cz艂onkami Towarzystwa mog膮 by膰 r贸wnie偶 obywatele i stowarzyszenia zagraniczne.
 5. Cz艂onk贸w zwyczajnych i wspieraj膮cych przyjmuje Zarz膮d w drodze uchwa艂y, na podstawie pisemnej deklaracji.
 6. Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w, na wniosek Zarz膮du nadaje godno艣膰 cz艂onka honorowego.

搂 13

 1. Cz艂onek zwyczajny ma prawo:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego,
  2. uczestniczenia we wszystkich formach dzia艂alno艣ci Towarzystwa,
  3. do korzystania z urz膮dze艅, 艣wiadcze艅 i pomocy Towarzystwa w dzia艂alno艣ci statutowej,
  4. zg艂aszania opinii, wniosk贸w i postulat贸w pod adresem w艂adz Towarzystwa,
  5. zaskar偶ania do Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w uchwa艂 Zarz膮du Towarzystwa,
  6. zg艂aszania projekt贸w uchwa艂 Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w.
 2. Cz艂onek zwyczajny zobowi膮zany jest do:
  1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji cel贸w Towarzystwa,
  2. przestrzegania statutu, regulamin贸w i uchwa艂 Towarzystwa,
  3. regularnego op艂acania sk艂adek cz艂onkowskich i innych 艣wiadcze艅 obowi膮zuj膮cych w Towarzystwie.

搂 14

 1. Cz艂onek wspieraj膮cy posiada prawa okre艣lone w 搂 13, ust. 1, z wyj膮tkiem czynnego i聽biernego prawa wyborczego.
 2. Cz艂onek wspieraj膮cy jest zobowi膮zany do regularnego wywi膮zywania si臋 z聽deklarowanych 艣wiadcze艅 oraz przestrzegania statutu, regulamin贸w i uchwa艂 Towarzystwa.
 3. Cz艂onek wspieraj膮cy b臋d膮cy osob膮 prawn膮 dzia艂a poprzez swojego przedstawiciela.
 4. Cz艂onek wspieraj膮cy i honorowy ma prawo bra膰 udzia艂 w pracach statutowych w艂adz Towarzystwa, z g艂osem doradczym.

搂 15

 1. Cz艂onek honorowy ma prawa okre艣lone w 搂13 ust. 1, pkt. do "2" do "6".
 2. Cz艂onkowie honorowi s膮 zwolnieni z op艂acania sk艂adek cz艂onkowskich.

搂 16

Cz艂onkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynale偶no艣ci do Towarzystwa, zg艂oszonej Zarz膮dowi.
 2. 艢mierci cz艂onka w przypadku osoby fizycznej lub utraty osobowo艣ci prawnej w聽przypadku osoby prawnej.
 3. Skre艣lenia z listu cz艂onk贸w z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z op艂at膮 sk艂adek cz艂onkowskich lub innych zobowi膮za艅 przez okres przekraczaj膮cy jeden rok.
 4. Wykluczenia z Towarzystwa na skutek prawomocnego orzeczenia Walnego Zgromadzenia cz艂onk贸w za dzia艂alno艣膰 sprzeczn膮 ze statutem i uchwa艂ami W艂adz Towarzystwa i nieetyczne post臋powanie.

ROZDZIA艁 IV
W艂adze Towarzystwa

搂 17

W艂adzami Towarzystwa s膮:

 1. Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w,
 2. Zarz膮d,
 3. Komisja Rewizyjna.

搂 18

 1. Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w jest najwy偶sz膮 w艂adz膮 Towarzystwa.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Cz艂onk贸w uczestnicz膮:
  1. z g艂osem stanowi膮cym - cz艂onkowie zwyczajni,
  2. z g艂osem doradczym - cz艂onkowie wspieraj膮cy, cz艂onkowie honorowi i聽zaproszeni go艣cie.
 3. O miejscu, terminie i proponowanym porz膮dku obrad Zarz膮d powiadamia cz艂onk贸w co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w.
 4. Uchwa艂y Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w, z wyj膮tkiem okre艣lonych w 搂20 ust. 5.聽 oraz w $27 ust. 1. podejmowane s膮 w g艂osowaniu jawnym zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w przy obecno艣ci:
  1. w pierwszym terminie - co najmniej po艂owy og贸lnej liczby os贸b uprawnionych do g艂osowania,
  2. w drugim terminie , wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut p贸藕niej od pierwszego terminu - bez wzgl臋du na liczb臋 obecnych os贸b uprawnionych do g艂osowania.

搂 19

 1. Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w mo偶e by膰 zwo艂ane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w zwo艂uje Zarz膮d
  1. z w艂asnej inicjatywy,
  2. na 偶膮danie Komisji Rewizyjnej,
  3. na umotywowany wniosek co najmniej 20% cz艂onk贸w zwyczajnych.
  Nadzwyczajne Zgromadzenie Cz艂onk贸w w przypadku okre艣lonym w ust. 2. pkt.
  2 i 3 winno by膰 zwo艂ane nie p贸藕niej ni偶 3 tygodnie od daty z艂o偶enia odpowiedniego wniosku Zarz膮dowi, z zachowaniem postanowie艅 搂 18, ust. 3.
 3. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w zwo艂uje si臋 raz w roku, w spos贸b okre艣lony w 搂 18, ust. 3.
 4. Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w obraduje wed艂ug uchwalonego przez siebie porz膮dku obrad.
 5. Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w prowadzi przewodnicz膮cy zebrania wybrany spo艣r贸d cz艂onk贸w Towarzystwa.
 6. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w spisuje si臋 protok贸艂, kt贸ry podpisuje przewodnicz膮cy i sekretarz.
 7. Protok贸艂 z Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w powinien by膰 odczytany i przyj臋ty na nast臋pnym WZC.

搂 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w w szczeg贸lno艣ci nale偶y:

 1. okre艣lenie kierunk贸w dzia艂ania Towarzystwa, w szczeg贸lno艣ci zatwierdzanie Rocznych Plan贸w Dzia艂alno艣ci Towarzystwa,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. uchwalanie regulamin贸w wewn臋trznych,
 4. uchwalenie bud偶etu,
 5. wyb贸r i odwo艂anie cz艂onk贸w Zarz膮du i komisji Towarzystwa,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda艅 w艂adz Towarzystwa,
 7. udzielanie lub nie udzielanie absolutorium Zarz膮dowi,
 8. ustalanie wysoko艣ci sk艂adek cz艂onkowskich oraz innych 艣wiadcze艅, ulg i zwolnie艅 od tych sk艂adek lub 艣wiadcze艅,
 9. rozpatrywanie odwo艂a艅 od uchwa艂 Zarz膮du,
 10. rozpatrywanie wniosk贸w, skarg i postulat贸w zg艂oszonych przez cz艂onk贸w Towarzystwa lub jego w艂adze,
 11. podejmowanie uchwa艂 w sprawie przynale偶no艣ci Towarzystwa do innych organizacji,
 12. podejmowanie uchwa艂 w sprawie rozporz膮dzania maj膮tkiem Towarzystwa,
 13. podejmowanie uchwa艂 w innych sprawach wniesionych pod obrady,
 14. powo艂ywanie komisji celowych,
 15. podejmowanie uchwa艂y o rozwi膮zaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego maj膮tku.

搂 21

 1. Zarz膮d sk艂ada si臋 z 5 cz艂onk贸w, w tym prezesa, zast臋pcy prezesa, sekretarza, skarbnika i jednego cz艂onka, wybieranych spo艣r贸d siebie na pierwszym posiedzeniu.
 2. Cz艂onkowie Zarz膮du wybierani s膮 w g艂osowaniu tajnym.
 3. Kadencja Zarz膮du trwa 3 lata.
 4. Posiedzenie Zarz膮du odbywa si臋 w miar臋 potrzeb, nie rzadziej jednak ni偶 4 razy w聽roku.
 5. W posiedzeniach Zarz膮du mo偶e uczestniczy膰 z g艂osem doradczym ka偶dy cz艂onek Towarzystwa.
 6. Zarz膮d do prowadzenia spraw Towarzystwa mo偶e tworzy膰 biuro i zatrudnia膰 pracownik贸w.
 7. Uchwa艂y Zarz膮du podejmowane s膮 w g艂osowaniu jawnym, zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, przy obecno艣ci co najmniej po艂owy og贸lnej liczby uprawnionych cz艂onk贸w.
 8. Do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w zakresie praw i obowi膮zk贸w maj膮tkowych Towarzystwa oraz podpisywania um贸w i zobowi膮za艅 w jego imieniu jest wymagane wsp贸艂dzia艂anie dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du, w tym prezesa.
 9. Dla wa偶no艣ci innych pism i dokument贸w wymagany jest podpis prezesa lub innego upowa偶nionego cz艂onka Zarz膮du.

搂 22

Zarz膮d kieruje dzia艂alno艣ci膮 Towarzystwa zgodnie z regulaminem pracy zarz膮du i聽uchwa艂ami Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w.

Do zakresu dzia艂ania Zarz膮du nale偶y:

 1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewn膮trz i udzielanie pe艂nomocnictw do takiej reprezentacji.
 2. Proponowanie szczeg贸艂owych kierunk贸w dzia艂ania. W szczeg贸lno艣ci przedk艂adanie pod obrady Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w Rocznych Plan贸w Dzia艂alno艣ci Towarzystwa.
 3. Przygotowywanie projektu bud偶etu i preliminarzy wydatk贸w.
 4. Sprawowanie zarz膮du nad maj膮tkiem Towarzystwa.
 5. Organizowanie i prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie okre艣lonym przez Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w ze staranno艣ci膮 wymagan膮 w obrocie gospodarczym i finansowym przy 艣cis艂ym przestrzeganiu przepis贸w prawa.
 6. Zwo艂ywanie Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w.
 7. Podejmowania uchwa艂 w sprawie cz艂onkostwa (przyjmowanie, skre艣lanie).
 8. Prowadzenie dokumentacji cz艂onkowskiej.
 9. Opracowanie i sk艂adanie sprawozda艅 ze swej dzia艂alno艣ci na Walnym Zgromadzeniu Cz艂onk贸w.
 10. Wyst臋powanie z inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮 oraz opracowywanie projekt贸w uchwa艂.

Zarz膮d odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Cz艂onk贸w.

搂 23

 1. Komisja Rewizyjna jest jedn膮 z w艂adz Towarzystwa powo艂an膮 do sprawowania kontroli nad jego dzia艂alno艣ci膮.
 2. Komisja Rewizyjna sk艂ada si臋 z trzech cz艂onk贸w, w tym przewodnicz膮cego, jego zast臋pcy i sekretarza, wybranych spo艣r贸d siebie na pierwszym posiedzeniu.
 3. Cz艂onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog膮 pe艂ni膰 innych funkcji we w艂adzach Towarzystwa.
 4. Komisja Rewizyjna dzia艂a na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w.

搂 23

Do zakresu dzia艂a艅 Komisji Rewizyjnej nale偶y:

 1. Kontrolowanie dzia艂alno艣ci Towarzystwa.
 2. Wyst臋powanie do Zarz膮du z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji.
 3. Prawo 偶膮dania zwo艂ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz艂onk贸w w razie stwierdzenia niewywi膮zywania si臋 przez Zarz膮d z jego statutowych obowi膮zk贸w, a聽tak偶e prawo 偶膮dania zwo艂ania Zarz膮du.
 4. Zwo艂ania Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w , w razie nie zwo艂ania go przez Zarz膮d w trybie i terminie ustalonym statutem. W takim przypadku Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w prowadzone by膰 mo偶e przez przewodnicz膮cego Komisji Rewizyjnej.
 5. Sk艂adanie na Walnym Zgromadzeniu Cz艂onk贸w wniosk贸w o udzielnie (lub odmow臋 udzielenia) absolutorium Zarz膮dowi Towarzystwa.
 6. Sk艂adanie sprawozda艅 ze swej dzia艂alno艣ci na Walnym Zgromadzeniu Cz艂onk贸w.

ROZDZIA艁 V
Maj膮tek Towarzystwa

搂 25

 1. Maj膮tek Towarzystwa stanowi膮 nieruchomo艣ci, ruchomo艣ci i fundusze.
 2. Maj膮tek Towarzystwa mo偶e by膰 przeznaczony wy艂膮cznie do realizacji cel贸w statutowych.
 3. Zabrania si臋:
  1. Udzielania po偶yczek lub zabezpieczania zobowi膮za艅 maj膮tkiem Towarzystwa w stosunku do jego cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz osobom, z kt贸rymi pracownicy pozostaj膮 w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, albo w stosunku pokrewie艅stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie艅stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s膮 zwi膮zani z tytu艂u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej "osobami bliskimi".
  2. Przekazywania maj膮tku Towarzystwa na rzecz jego cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz ich os贸b bliskich, na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich, w szczeg贸lno艣ci je偶eli przekazanie to nast臋puje bezp艂atnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. Wykorzystywania maj膮tku Towarzystwa na rzecz jego cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz ich os贸b bliskich, na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich, chyba, 偶e to wykorzystanie bezpo艣rednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.
  4. Zakupu na szczeg贸lnych zasadach towar贸w lub us艂ug od podmiot贸w w kt贸rych uczestnicz膮 cz艂onkowie Towarzystwa lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

搂 26

 1. 殴r贸d艂ami powstania maj膮tku Towarzystwa s膮 m.in.:
  1. sk艂adki cz艂onkowskie,
  2. dotacje, zapisy, darowizny, spadki,
  3. korzy艣ci z ofiarno艣ci publicznej,
  4. wp艂ywy z dzia艂alno艣ci gospodarczej,
  5. dywidendy nale偶ne Towarzystwu w sp贸艂kach kapita艂owych,
  6. dochody z nieruchomo艣ci i ruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 lub b臋d膮cych w u偶ytkowaniu Towarzystwa,
  7. odp艂atna dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
 2. 艢rodki pieni臋偶ne, niezale偶nie od 藕r贸de艂 ich pochodzenia, mog膮 by膰 przechowywane wy艂膮cznie w banku na koncie Towarzystwa. Wp艂aty got贸wkowe winny by膰, przy uwzgl臋dnieniu bie偶膮cych potrzeb jak najszybciej przekazane na to konto.
 3. Sk艂adki cz艂onkowskie powinny by膰 wp艂acane do ko艅ca pierwszego kwarta艂u ka偶dego roku.
 4. Towarzystwo mo偶e przyst臋powa膰 do tworzenia sp贸艂ek i fundacji oraz wst臋powa膰 do ju偶 istniej膮cych i korzysta膰 z osi膮ganych dochod贸w, z przeznaczeniem na dzia艂alno艣膰 statutow膮.
 5. Maj膮tek Towarzystwa s艂u偶y wy艂膮cznie realizacji cel贸w statutowych i nie mo偶e by膰 dzielony miedzy cz艂onk贸w Towarzystwa.
 6. Cz艂onek Towarzystwa nie odpowiada wobec wierzycieli za zobowi膮zania finansowe Towarzystwa.

ROZDZIA艁 VI
Zmiana statutu i rozwi膮zanie Towarzystwa

搂 27

 1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podj臋cie uchwa艂y o rozwi膮zaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Cz艂onk贸w wymaga kwalifikowanej wi臋kszo艣ci dw贸ch trzecich g艂os贸w, przy obecno艣ci co najmniej po艂owy uprawnionych do g艂osowania.
 2. Podejmuj膮c uchwa艂臋 o rozwi膮zaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Cz艂onk贸w okre艣la spos贸b przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia maj膮tku Towarzystwa.
 3. W sprawach dotycz膮cych rozwi膮zania i likwidacji Towarzystwa, nieuregulowanych w statucie, maj膮 odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia
  7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z聽p贸藕niejszymi zmianami).

ROZDZIA艁 VII
Przepisy Przej艣ciowe

搂 28

Statut oraz jego zmiany wchodz膮 w 偶ycie po uprawomocnieniu si臋 decyzji S膮du Rejestrowego i z up艂ywem tego terminu Towarzystwo uzyskuje osobowo艣膰 prawn膮.